24 huhti
Saavutettavuusdirektiivi on jo täällä – näin varmistat, että toimittajasi hallitsee uudet saavutettavuusvaatimukset
Avainsanat: celia, GDPR, hankinnat, saavutettavuus

Euroopan unionin uusi saavutettavuusdirektiivi edellyttää, että kuka tahansa voi käyttää ja ymmärtää julkisin varoin tuotettuja digitaalisia palveluita, kuten verkko- ja mobiilipalveluita. Esimerkiksi verkkosivusuunnittelussa pitää ottaa huomioon, miten näkövammaiset käyttäjät pystyvät käyttämään niitä.

Direktiivin ja sitä seuraavan kansallisen lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvat kaikki julkista hallintotehtävää hoitavat organisaatiot, kuten valtion virastot, kunnat, vesi- ja energiahuolto ja lisäksi sellaiset toimijat, jotka saavat valtiolta tukea digitaalisten palveluiden kehittämiseen. Esimerkiksi sellaiset järjestöt, jotka saavat STEA:n avustusta, kuuluvat pääsääntöisesti saavutettavuusvaatimusten piiriin.

Direktiivi on jo voimassa, ja Suomessa saavutettavuusvaatimusten soveltaminen alkaa vaiheittain tämän vuoden aikana.

Uusia vaatimuksia palveluntarjoajille

Saavutettavuusvaatimukset tuovat palveluntarjoajille, kuten järjestöille ja liitoille, uusia vaatimuksia, jotka pitää huomioida teknologiahankinnoissa.

Saavutettavuusvaatimusten noudattamisessa on samoja elementtejä kuin Euroopan unionin tietosuoja-asetuksessa (GDPR). Molemmat edellyttävät huolellista suunnittelua, dokumentointia ja seurantaa. Palveluntarjoajan pitää myös huolehtia, että saavutettavuus huomioidaan organisaation ylimmän johdon tasolla aivan kuten tietosuojakin.

Palveluntarjoajan on huolehdittava, että esimerkiksi verkkosivujen tekstit ovat selkeät ja ymmärrettävät. Yksi tapa varmistua siitä on tarjota teksti selkokielisenä. Lisäksi verkkosivujen rakenne tulee olla sellainen, että sitä voidaan käyttää erilaisilla apuvälineillä. Saavutettavan julkaisemisen ja kirjallisuuden asiantuntijakeskus Celia on julkaissut verkkosivujen saavutettavuudesta kattavat ohjeet.

Kuten tietosuoja-asioissa, myös saavutettavuuden osalta organisaatioilta vaaditaan omaa arviota omasta kohderyhmästään ja siitä, mikä on heidän kohderyhmälleen riittävä saavutettavuuden taso.  

Yksi tapa arvioida oma taso on laatia saavutettavuusseloste, joka pitää sisällään seuraavat tiedot: (lähde: Aluehallintovirasto)

  1. Miten hyvin verkkosivusto tai sovellus vastaa saavutettavuusvaatimuksia? Arvio sivuston tai sovelluksen saavutettavuuden tilasta: a) vastaa täysin vaatimuksia, b) vastaa suurilta osin vaatimuksia tai c) suurin osa vaatimuksista ei toteudu.
  2. Mitkä verkkosivuston sisällöt tai osat eivät vastaa saavutettavuusvaatimuksia ja miksi?
  3. Milloin seloste on laadittu ja päivitetty, ja perustuvatko selosteen tiedot itsearvioon vai ulkopuoliseen asiantuntija-arvioon?
  4. Miten käyttäjä voi antaa saavutettavuuspalautetta ja kuka tai mikä yksikkö vastaa organisaatiossa saavutettavuuspalautteiden käsittelystä?
  5. Miten käyttäjä voi ottaa yhteyttä AVIin selvityspyynnön tai -kantelun tekemistä varten?

Näin varmistat, että toimittaja hallitsee vaatimukset

Digitaalisten palvelujen hankinnassa on tärkeää varmistua, että myös palvelun toimittaja hallitsee saavutettavuusvaatimukset.

Toimittajia voi esimerkiksi pisteyttää asteikolla yhdestä viiteen seuraavien vaatimusten täyttymisen mukaisesti (ohje perustuu Euroopan unionin suosittelemaan standardiin saavutettavuusosaamisen arvioinnista julkisissa hankinnoissa):

  1. Toimittajalla ei ole mainittavaa kokemusta tai osaamista saavutettavuudesta
  2. Toimittaja tiedostaa saavutettavuustarpeet, mutta saavutettavuus ei ole yrityksen painopistealueena. Toimittaja ei ole kerryttänyt perusosaamista saavutettavuudesta, koska heidän asiakkaansa eivät ole vaatineet saavutettavia palveluita. Mahdollisissa saavutettavuusongelmissa ei voi soveltaa aikaisempia ratkaisuja vaan ratkaisu pitää keksiä ad hoc.
  3. Toimittaja tiedostaa saavutettavuuden vaatimukset ja pystyy tarjoamaan joitakin ad hoc -ratkaisuja. Toimittaja voi tuntea saavutettavuusohjeistuksen ja heillä on käytössään saavutettavuusosaamista joko ostopalveluna tai yrityksen muissa toiminnoissa.
  4. Toimittajalla on osaamista saavutettavuudesta ja pystyy tarjoamaan tätä osaamista. Yrityksen johto on sitoutunut saavutettavuuden parantamiseen. Käytettävyysosaamista hyödynnetään. Yksi tai useampia yrityksen työntekijöitä seuraa saavutettavuuden alalla tapahtuvaa kehitystä ja hallitsee saavutettavuuden perusvaatimukset. Yrityksellä on pääsy syvempään asiantuntemukseen joko ostopalveluna tai yrityksen muissa toiminnoissa.
  5. Saavutettavuus on yksi toimittajan tarjoamista palveluista. Yrityksellä on kirjoitettu ja käyttöönotettu saavutettavuuspolitiikka, jonka myös henkilöstö on sisäistänyt. Yrityksellä on käytössään oma, asiantunteva saavutettavuusyksikkö. Saavutettavuuden vaatimukset ja ohjeet tunnetaan hyvin ja niitä sovelletaan.  

Yhdenvertaisuuden parantaminen on merkittävä kansainvälinen trendi ja tärkeää myös IT-alalla. Tasa-arvoisia mahdollisuuksia käyttää digitaalisia palveluja pitää edistää, vaikka palvelujen tarjoaja ei hoitaisikaan julkista hallintotehtävää.

Rubic HR Finland Oy on puolueeton teknologiahankintakonsultti, joka kuuluu
Iodata Oy -konserniin yhdessä viestintätoimisto Fabula Productions Oy:n ja markkinointitoimisto Lanka Creative Oy:n kanssa.

Antti Halonen